Cena kupna

  • Cena kupna jest określona w umowie kupna, ofercie cenowej lub w oparciu o inną formę ustaleń pomiędzy sprzedającym a kupującym. Po złożeniu zamówienia cena kupna zostaje  potwierdzona przez sprzedającego.
  • W przypadku dostawy towaru poza granice Republiki Czeskiej ceny, wraz z ceną za opakowania są podawane w EUR.
  • Ceny obowiązują przez okres obowiązywania umowy kupna, ewentualnie oferta cenowa składana przez sprzedającego kupującemu jest ograniczona czasowo.
  • Kupujący zobowiązuje się do wniesienia zapłaty w wysokości ceny kupna za odebrany towar. Na kupującego zostaje przeniesione prawo własności towaru po całkowitym zapłaceniu ceny kupna wraz z VAT, kosztów transportu i opakowania.
Cena kupna